fbpx

Polityka prywatności

 

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 r. zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), potocznie zwanego RODO.

 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO, poniżej przekazujemy niezbędne informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych. Prosimy zatem o zapoznanie się z następującymi informacjami.\

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL” z siedzibą w Grajewie („Administrator”); kontakt: centrala@mlekpol.com.pl,tel. 086-273-04-00.
 2. Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL” powołała Inspektora Ochrony Danych, który dostępny jest pod adresem e-mail iod@mlekpol.com.pl, tel. 086-273-04-37.
 3. Dane pozyskiwane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO
 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celach:
  1. należytego świadczenia przedmiotu umowy: dostawy / transportu / zakupu / sprzedaży / usługi / roboty budowlanej etc. przez ADO
  2. prawnych uzasadnionych interesów ADO w  konieczność realizacji swoich podstawowych zadań i usług/dostaw;
  3. realizacji innych procesów niezbędnych do realizacji kontaktów z klientami i kontrahentami w tym  proces reklamacyjny.
  4. realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.
 5. Pani/pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w w/w celach przez okres niezbędny do realizacji tych celów. Dane osobowe przetwarzamy przez czas przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa 
 6. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mają przede wszystkim nasi upoważnieni pracownicy. Poza tym dostęp mogą mieć podmioty zewnętrzne, z którymi ADO współpracuje.
 7. Pani/Pan dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego przy zapewnieniu odpowiedni poziom ochrony danych osobowych zgodnie z artykułem 44 rozporządzenia RODO
 8. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (PUODO), e-mail: kancelaria@puodo.gov.pl;
 10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolnie), ale konieczne w celu realizacji niniejszego stosunku umownego.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), zwanego dalej „RODO”, Spółdzielnia Mleczarska MLEKPOL w Grajewie  informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL” z siedzibą w Grajewie („Administrator”); kontakt: centrala@mlekpol.com.pl,  tel. 086-273-04-00.
 2. Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL” powołała Inspektora Ochrony Danych, który dostępny jest pod adresem e-mail iod@mlekpol.com.pl, tel. 086-273-04-37.
 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku oraz numeru rejestracyjnego pojazdu zarejestrowane przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia znajdujących się w obiektach i na terenie administratora oraz w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust 1 pkt f) RODO
 4. Dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 3 miesięcy. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten może ulec przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie wskazanych okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie stanowią inaczej.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Pani/Panu wejście/wjazd na teren i/lub do obiektów objętych monitoringiem.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:
 • nasi pracownicy upoważnieni do przetwarzania danych ze względu na rodzaj powierzonych im obowiązków służbowych,
 • podmioty zewnętrzne, którym zleciliśmy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, a zwłaszcza podmioty świadczące usługi w zakresie monitoringu wizyjnego i ochrony fizycznej naszych obiektów/terenu (takie podmioty przetwarzają dane zgodnie z ustalonym przez nas zakresem i zgodnie z naszymi poleceniami),
 • inne podmioty, którym jesteśmy upoważnieni lub zobowiązani udostępnić dane na podstawie przepisów prawa.
 1. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 2. W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz przeniesienia danych.
 4. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Zgłoszenia reklamacyjne

Przyjąłem/łam do wiadomości, że:

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL” z siedzibą w Grajewie („Administrator”); kontakt: centrala@mlekpol.com.pl,  tel. 086-273-04-00.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, który dostępny jest pod adresem e-mail iod@mlekpol.com.pl, tel. 086-273-04-37.
 3. Podanie danych osobowych na formularzu zgłoszenia reklamacyjnego jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla złożenia i rozpatrzenia reklamacji.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy prawa, prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (realizacja procesu reklamacyjnego) oraz realizacja umowy.
 5. W trakcie korzystania z witryn internetowych administratora mogą zostać zapisane informacje identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego było wykonywane połączenie (w tym oznaczenie czasu, adres IP).
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas rozpatrywania reklamacji, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z postepowania reklamacyjnego oraz przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych.
 7. Zebrane Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane następującym odbiorcom:
  1. podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne;
  2. podmiotom świadczącym usługi doradcze, pomoc prawną;
  3. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);
  4. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawa dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz przeniesienia danych. Z tych praw mogę skorzystać składając wniosek w siedzibie SM MLEKPOL w Grajewie lub przez formularz kontaktowy na stronie www.mlekpol.com.pl. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.
 9. Mam Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy prawa.
Mlekpol