fbpx

REGULAMIN KONKURSU

 

1 Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie na rzeźbę z produktów Mlekpolu

 

 1. Organizatorem Konkursu jest Victoria Promotion Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Śląskiej 4, 60-614 („Organizator”). Organizator zapewnia techniczną pomoc w przeprowadzeniu Konkursu i odpowiada za wydanie Nagród.

 

 1. Organizator działa na zlecenie Spółdzielni Mleczarskiej MLEKPOL, ul. Elewatorska 13, 19-203 Grajewo, która jest sponsorem nagród („Sponsor”).

 

 1. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Portal Facebook, ani z nim związany. Portal Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika.

 

 1. Konkurs będzie trwał w dniach od 25 lutego 2020 roku od momentu opublikowania postu konkursowego do 3 marca 2020 roku do godziny 23:59.

 

 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Polski w ramach profilu Mlekpol na stronie internetowej facebook.com/Mlekpol („Strona Konkursowa”).

 

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub która uzyskała zgodę na udział w Konkursie swojego opiekuna prawnego, posiadająca obywatelstwo polskie, mająca miejsce zamieszkania w Polsce, zarejestrowana na Facebook.

 

 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Sponsora, Organizatora lub podmiotów z nimi powiązanych, ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin, o których mowa powyżej, rozumie się członków wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

 1. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie.

 

 

 

2 Zasady Konkursu

 

 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wstawienie w komentarzu pod postem konkursowym zdjęcia obrazującego „dzieło sztuki” stworzone z produktów Mlekpolu. Na zdjęciu musi być widoczne opakowanie któregoś z produktów Mlekpolu.

 

 1. Jeden Uczestnik może zamieścić więcej niż jedno zgłoszenie.

 

 1. Jeden Uczestnik może wygrać tylko 1 nagrodę.

 

 1. Zwycięzców wyłania Komisja powołana przez Organizatora. Komisja będzie oceniała zgłoszenia konkursowe pod względem kreatywności i oryginalności odpowiedzi i uzasadnień. Komisja zastrzega sobie prawo do zaakceptowania nieznacznych odstępstw od regulaminu w przypadku prac, które pod względem powyższych kryteriów oceny uzna za wyjątkowe.

 

 1. Zabrania się wykorzystywania do celów konkursowych (zamieszczanie zgłoszeń) fikcyjnych profili w Serwisie Facebook.com.

 

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z Konkursu Uczestników, w przypadku powzięcia wątpliwości, co do prawdziwości jego profilu lub w przypadku stwierdzenia innych nieprawidłowości, w tym naruszenia niniejszego Regulaminu lub praw osób trzecich.

 

 1. W celu uniknięcia wątpliwości, za fikcyjny profil może zostać uznane konto w serwisie Facebook.com, które wykazuje całkowity brak aktywności na tablicy oraz inne zauważalne cechy profilu, które wzbudzą podejrzenia Organizatora. Organizator uprawniony jest do usunięcia Uczestnika z Konkursu bez możliwości odwołania się od tej decyzji.

 

 1. W przypadku stwierdzenia, że przesłane przez Uczestnika zgłoszenie narusza prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, Organizator uprawniony jest do usunięcia Uczestnika z Konkursu bez możliwości odwołania się od tej decyzji.

 

 

 

3 Nagrody

 

 1. Wszystkie Nagrody ufundował Sponsor. Za wydanie nagród odpowiada Organizator.

 

 1. W Konkursie zostanie wyłonionych trzech zwycięzców, którzy otrzymają paczki z serami Mlekpolu.

 

 1. Nagrody rzeczowe przyznane w Konkursie nie podlegają wymianie na ich równowartość w gotówce, ani na nagrody innego rodzaju.

 

 1. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Komisję do dnia 10 marca 2019 roku i powiadomieni o przyznaniu nagrody poprzez informację w osobnym poście lub poście konkursowym na Stronie facebook.com/Mlekpol.

 

 1. Przekazanie nagród nastąpi w formie wysyłki pocztą na terytorium Rzeczypospolitej Polski w ciągu 31 dni roboczych od ogłoszenia wyników konkursu. Aby przekazanie nagród mogło nastąpić w tym terminie, Uczestnik musi przesłać swoje dane teleadresowe oraz kontaktowy numer telefonu na adres email mlekpol@v5group.pl lub w wiadomości prywatnej na fanpage w ciągu 5 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

 

 1. W przypadku braku przedstawienia przez Uczestnika danych w terminie, o którym mowa w ust. 5, Uczestnik może zostać pozbawiony prawa do Nagrody, a Organizator jest uprawniony do przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi, który uzyskał w kolejności najwyższą ilość głosów.

 

 1. W przypadku, gdy okaże się, że zwycięzcą jest osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w § 1 niniejszego Regulaminu, Uczestnik zostaje pozbawiony prawa do Nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej wydaniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu.

 

4 Reklamacje

 

 

 1. Uczestnik uprawniony jest do złożenia reklamacji, co do niezgodności Konkursu z niniejszym Regulaminem, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia ostatecznych wyników Konkursu. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej na adres: mlekpol@v5group.pl.

 

 

 1. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres oraz podpis Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje zgłoszone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane. O wyniku reklamacji uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną bądź telefonicznie.
 2.  

 

5 Dane osobowe / Klauzula informacyjna

 

Organizator Informuję, że:

 • administratorem danych osobowych uczestników jest Victoria Promotion Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Śląskiej 4, 60-614, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu powiadomienia o wynikach konkursu oraz – w odniesieniu do wyłonionego laureata – w celu przekazania nagrody
 • administrator gromadzić będzie adresy mailowe uczestników, a w odniesieniu do zwycięzcy – jego dane adresowe oraz numer telefonu kontaktowego,
 • dane osobowe uczestników nie będą udostępniane innym odbiorcom chyba, że okaże się to konieczne dla realizacji praw i obowiązków uczestników Konkursu, wynikających z niniejszego Regulaminu,
 • dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wszelkich obowiązków i uprawnień wynikających z Regulaminu, po czym zostaną usunięte,
 • podstawą przetwarzania danych osobowych uczestników jest zgoda uczestnika na ich przetwarzanie (art.6 ust.1a RODO), udzielona przystąpienie do udziału w konkursie i dobrowolne udostępnienie swojego adresu e-mail, a w odniesieniu do zwycięzcy – dobrowalne udostępnienie danych adresowych i numeru telefonu kontaktowego,
 • uczestnik posiada prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • dane osobowe uczestników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • dane osobowe uczestników będą przechowywane przez Administratora Victoria Promotion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu.

 

 

6 Prawa autorskie

 

 1. Uczestnicy poprzez przystąpienie do konkursu i zamieszczenie tekstów na Stronie Konkursowej facebook.com/Mlekpol wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Sponsora zdjęć i tekstów zgłoszonych w ten sposób do konkursu we wszelkich działaniach marketingowych i reklamowych Sponsora, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie przez Sponsora utworów zależnych, powstałych w wyniku aranżacji lub przeróbek tych zdjęć i tekstów.

 

 1. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację utworów anonimowo, tj. bez podania nazwiska ich autora.

 

 1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że z chwilą dokonania zgłoszenia autorskie majątkowe prawa przechodzą na Sponsora.

 

 1. Uczestnik oświadcza, ze przysługują mu wszelkie prawa majątkowe do zdjęcia lub tekstu oraz że jego udostępnienie nie narusza praw osób trzecich.

 

 

 

7 Postanowienia końcowe

 

 1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

 

 1. Uczestnicy, wobec których zajdzie podejrzenie, że ingerują w mechanizm Konkursu lub działają w sprzeczności z zasadami fair play zostaną zdyskwalifikowani.

 

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników Konkursu. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu.

 

 1. Sponsor nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia nagrody lub niedostarczenie przesyłek z nagrodą przez pocztę, w szczególności gdy dostarczenie przesyłki jest niemożliwe ze względu na błędnie podany adres Uczestnika.

 

 1. Sponsor nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezależne od niego nieprawidłowości w dostępie do strony Facebook i wynikające z tego czasowy brak dostępu do strony konkursu .

 

 1. Poprawność działania Konkursu może być uzależniona od sprzętu komputerowego, oprogramowania, a także parametrów łącza internetowego posiadanego przez Uczestnika oraz natężenia ruchu w sieci Internet lub na stronie Facebook

 

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz w linku podanym na ścianie strony konkursowej – profilu Mlekpol.

 

 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Organizator.
Mlekpol