fbpx

REGULAMIN KONKURSU

 

 

1 Postanowienia ogólne

 

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie na Dzień Ciasta.

 

 1. Organizatorem Konkursu jest Spółdzielnia Mleczarska MLEKPOL, ul. Elewatorska 13, 19-203 Grajewo („Organizator”).

 

 1. Konkurs będzie trwał w dniach od 26 listopada 2020 roku od momentu opublikowania postu konkursowego do 30 listopada 2020 roku do godziny 23:59.

 

 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Polski w ramach profilu Mlekpol na stronie internetowej www.facebook.com/Mlekpol („Strona Konkursowa”).

 

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub która uzyskała zgodę na udział w Konkursie swojego opiekuna prawnego, posiadająca obywatelstwo polskie, mająca miejsce zamieszkania w Polsce, zarejestrowana na portalu Facebook.

 

 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora lub podmiotów z nimi powiązanych, ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin, o których mowa powyżej, rozumie się członków wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

 1. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie.

 

2 Zasady Konkursu

 

 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wstawienie w komentarzu pod postem konkursowym przepisu oraz zdjęcia pokazującego swoje ulubione ciasto.

 

 1. Jeden Uczestnik może zamieścić więcej niż jedno zgłoszenie.

 

 1. Jeden Uczestnik może wygrać tylko 1 nagrodę.

 

 1. Zwycięzców wyłania Komisja powołana przez Organizatora. Komisja będzie oceniała zgłoszenia konkursowe pod względem kreatywności i oryginalności odpowiedzi i uzasadnień. Komisja zastrzega sobie prawo do zaakceptowania nieznacznych odstępstw od regulaminu w przypadku prac, które pod względem powyższych kryteriów oceny uzna za wyjątkowe.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z Konkursu Uczestników, w szczególności w przypadku:
 • Powzięcia wątpliwości, co do prawdziwości jego profilu lub
 • Stwierdzenia innych nieprawidłowości, w tym naruszenia niniejszego Regulaminu lub
 • Stwierdzenia, że przesłane przez Uczestnika zgłoszenie narusza prawa osób trzecich, w tym w szczególności prawa autorskie osób trzecich lub
 • Podejrzenia Organizatora o wykorzystaniu do celów konkursowych fikcyjnych profili w serwisie Facebook
 • Naruszenia standardów społeczności serwisu Facebook

Organizator jest uprawniony do usunięcia Uczestnika z Konkursu bez możliwości odwołania się od tej decyzji.

 

3 Nagrody

 

 1. Wszystkie Nagrody ufundował Organizator.

 

 1. W Konkursie zostaną przyznane 3 nagrody, którymi będą zestawy gadżetów od Mlekpolu. 3. Nagrody rzeczowe przyznane w Konkursie nie podlegają wymianie na ich równowartość w gotówce, ani na nagrody innego rodzaju.

 

 1. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Komisję do dnia 14 grudnia 2020 roku. Organizator ma prawo do podania danych Zwycięzców na stornie Stronie Konkursowej.

 

 1. Przekazanie nagród nastąpi w formie wysyłki pocztą na terytorium Rzeczypospolitej Polski w ciągu 31 dni roboczych od ogłoszenia wyników konkursu. Ze względu na pandemię koronawirusa okres ten może ulec zmianie, o czym zwycięzcy zostaną powiadomienia. Uczestnik musi przesłać swoje dane teleadresowe oraz kontaktowy numer telefonu na adres email marketing@mlekpol.com.pl lub w wiadomości prywatnej na fanpage w ciągu 5 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

 

 1. W przypadku braku przedstawienia przez Uczestnika danych w terminie, o którym mowa w ust. 5 lub jeżeli podane dane przy rejestracji są nieprawidłowe, bądź w przypadku zmiany danych osobowych, które uniemożliwiają jego identyfikację, Uczestnik może zostać pozbawiony prawa do Nagrody, a Organizator jest uprawniony do przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi, który uzyskał w kolejności najwyższą ilość głosów.

 

 1. W przypadku, gdy okaże się, że zwycięzcą jest osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w § 1 niniejszego Regulaminu, Uczestnik zostaje pozbawiony prawa do Nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej wydaniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu.

 

4 Reklamacje

 

 1. Uczestnik uprawniony jest do złożenia reklamacji, co do niezgodności Konkursu z niniejszym Regulaminem, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ostatecznych wyników Konkursu. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres oraz podpis Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej na adres: marketing@mlekpol.com.pl

 

 1. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 30 dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu.

 

 1. Reklamacje zgłoszone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

 

 1. O wyniku reklamacji uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną bądź telefonicznie.

 

5 Dane osobowe / Klauzula informacyjna

 

Organizator Informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Spółdzielnia Mleczarska MLEKPOL, ul. Elewatorska 13, 19-203 Grajewo, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 2. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu powiadomienia o wynikach konkursu oraz – w odniesieniu do wyłonionego laureata – w celu przekazania nagrody
 3. Administrator gromadzić będzie adresy mailowe uczestników, a w odniesieniu do zwycięzcy – jego dane adresowe oraz numer telefonu kontaktowego,
 4. Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane innym odbiorcom chyba, że okaże się to konieczne dla realizacji praw i obowiązków uczestników Konkursu, wynikających z niniejszego Regulaminu,
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wszelkich obowiązków i uprawnień wynikających z Regulaminu, po czym zostaną usunięte,
 6. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczestników jest zgoda uczestnika na ich przetwarzanie (art.6 ust.1a RODO), udzielona przystąpienie do udziału w konkursie i dobrowolne udostępnienie swojego adresu e-mail, a w odniesieniu do zwycięzcy – dobrowalne udostępnienie danych adresowych i numeru telefonu kontaktowego, 7. Uczestnik posiada prawo do: a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, b. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, c. przenoszenia danych, d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 8. Dane osobowe uczestników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, 9. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez Administratora Spółdzielnie Mleczarską MLEKPOL spółka z ograniczoną odpowiedzialności spółka komandytowa z siedzibą w Grajewie.

 

6 Prawa autorskie

 

 

 1. Uczestnicy poprzez przystąpienie do konkursu i zamieszczenie tekstów na Stronie Konkursowej www.facebook.com/Mlekpol wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora zdjęć i tekstów zgłoszonych w ten sposób do konkursu we wszelkich działaniach marketingowych i reklamowych Organizatora, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie przez Organizatora utworów zależnych, powstałych w wyniku aranżacji lub przeróbek tych zdjęć i tekstów.

 

 1. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację utworów anonimowo, tj. bez podania nazwiska ich autora.

 

 1. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa majątkowe do zdjęcia lub tekstu oraz że jego udostępnienie nie narusza praw osób trzecich.

 

 1. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik oświadcza, że z chwilą dokonania zgłoszenia wszelkie autorskie majątkowe prawa dotyczące utworu (w rozumieniu ustawy z 04 lutego 1994 r. ustawa o prawie autorskim i prawach pochodnych Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zmianami) przechodzą na Organizatora.

 

 

 

7 Postanowienia końcowe

 

 1. Uczestnicy, wobec których zajdzie podejrzenie, że ingerują w mechanizm Konkursu lub działają w sprzeczności z zasadami fair-play zostaną pozbawieni możliwości uczestnictwa w Konkursie.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników Konkursu. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu.

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia nagrody lub niedostarczenie przesyłek z nagrodą przez pocztę, w szczególności gdy dostarczenie przesyłki jest niemożliwe ze względu na błędnie podany adres Uczestnika.

 

 1. Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany, czy wspierany przez właściciela serwisu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminy serwisu.

 

 1. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu.

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezależne od niego nieprawidłowości w dostępie do strony Facebook i wynikające z tego czasowy brak dostępu do strony konkursu .

 

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz w linku podanym na ścianie strony konkursowej – profilu Mlekpol.

 

 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

 

 1. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora
Mlekpol